Background
15.3.2022

Kamp­pai­lua pohjasen kielillä

- hun­tee­rin­kiä Young Arctic Artists - näyttelyn ympäriltä
Teksti on julkaistu alun perin Kaltion numerossa 5/21


Ko avhaan suuni etelässä, minulta kysythään että oletko Lapista. Ko avhaan suuni sau­kos­ke­lai­sen va­san­merk­kuu­pai­kan asennolla, minulta kysythään että oletko län­si­ra­jal­ta. Ko kerron nimeni Väy­län­var­res­sa, minulta kysythään että oleksie Pellosta. Vastaan kaikkiin myön­tä­väs­ti, vaikkei mikhään ole aivan totta: Suomen Lappi on paikka, joka on luotu nykyiset val­tion­ra­jat ylittävän Län­si­poh­jan eli Meänmaan, vanhan Pe­rä­poh­jo­lan ja Suomen puoleisen Saa­men­maan siihaan ja päälle. Eikä mithään raijjaa ole luon­nos­tan­sa ole­mas­sak­haan. Oon vain väylät ja muut keinot, oon tunturit, selkoset ja vuonot, jokka ovat osot­tan­heet ihmiselle hänen paikkansa. Ja seki vielä, etten mole koskhaan asunu Väy­län­var­res­sa. Mutta kuitenki: ko mie kuulen Tor­nio­laak­son kieltä niin soon ko tulisin kothiin. Ja ko mie kuulen kvää­nit­ten kieltä niin solis ko yhyttäis kaon­heek­si luullun si­sa­ruk­sen­sa.


Mie piän että meillä poh­ja­ses­sa oon sekä saamen- että suo­men­su­kui­sia kieli- ja kult­tuu­ria­lu­hei­ta, jokka oon yli­ra­jai­sia - ny­ky­ter­miä käyt­tääk­se­ni. Mie piän että meillon täällä vie­re­tys­ten ja pääl­le­tys­ten monta maata ja maailmaa, eikä niitä voi kokonansa erottaa toi­sist­haan: oon Saamenmaa, oon Meänmaa ja oon kvää­nit­ten maa, ja net maailmat tulevat toe­li­suu­ek­si siellä missä niitä tehhään toeksi sanoilla ja teoilla. Niinki voi käyä, että kaukainen pohjanen maa tullee toeksi jossaki etelän syr­jä­seu­vuil­la, vaikkapa jossaki yksiössä Hel­sin­gis­sä tai Oslossa tai Stok­hol­mis­sa, tai minne elämä meitä saat­taak­haan heitellä.


Hun­tee­raak­sie että miksi mie kirjuutan näin, ko tämole mikhään pohjasen murhtejen tee­ma­nu­me­rok­haan. Miksi mien käytä yl­heis­kiel­tä jonka met kaikki olemma vasiten oppinheet kou­luit­ten stoo­leil­la? No, joskus soon vain soma vaihtaa omhaan kiehleen. Mie piän että tämä minun ja meän kieli, meänkieli, tuntuu koko ruuh­miis­sa eriltä ko suomen yl­heis­kie­li. Koko maailma näyttää eri­lai­sel­ta ko kielen rekisteri vaihtuu. Mutta oon siinä kysymys muustaki ko tunt­heis­ta ja mai­se­mis­ta. Kielessä oon aina kysymys myös vallasta. Valtaa käy­tet­hään jo siinä että kut­tut­haan­ko jotaki kie­li­muo­toa kieleksi eli murt­heek­si. Molen ottanu itelleni vallan sanoa että minulle tämon kieli. Annan toisen esimerkin kielen ja vallan suht­hees­ta: mie piän, että tätä meän kieltä oon soma käyttää sillon ko praattaan vaikka kvää­nin­kie­lis­ten kanssa, ko meän kiehliin ei liity samala tavalla val­ta­su­het­ta kuin vä­he­mis­tö­kie­len ja suomen yl­heis­kie­len suht­hee­seen. Käyt­täes­sä­ni meän­kiel­tä en var­mas­tik­haan puhu sitä 'oikein'. Mutta ehkä soon hyä just­hiin­sa niin: käyt­tä­mäl­lä vä­hem­mis­tö­kiel­tä val­ta­kie­len siihaan en myöskään tule väit­tän­heek­si että minun kieleni oon jotenki enämpi, jotenki puht­haam­pi, parempi tai uu­enai­kusem­pi ver­rat­tu­na vaikka Ruottin tai Ruihan puoella pu­hut­tui­hin suo­men­su­kui­siin kiehliin: meän­kieh­leen ja kväänin eli kainun kiehleen.

Meän kielet eivät ole olemassa sitä varten ettemmäkö met voitas muuten raatata kes­ke­näm­me. Met tiämmä oikein hyvin, että häätys vaihettaa en­gels­kaan jos tässä mailmassa halvaa tiottaa asjansa ma­hol­li­sim­man äkäsesti eli te­hok­kaas­ti. Mutta ko ei net kielet olekhaan olemassa vain tiot­ta­mis­ta varten. Oma kieli oon se tausta jota vasten voi tunnistaa ittensä. Kaikkein pie­nim­mät­kin kielet ovat kor­vaa­mat­to­man ar­vok­kai­ta, sillä jokhainen kieli kantaa mukahnaan koko­nais­ta maailmaa. Jos kieli sammuu, katoaa samalla se maailma joka kielen oon syn­nyt­tä­ny. Vistottaa aja­tel­lak­ki kuinka monta maailmaa onkhaan vaarassa kaota muistin ja tion piiristä. Hun­tee­raan monasti Simone Weilin esittämää kysymystä: miten itkeä semmosen ka­toa­mis­ta, jonka ole­mas­sao­los­ta met emmä tiä mithään.


Vä­hem­mis­tö­kie­let kantavat tion lisäksi mukahnaan myös paljon kipua. Joskus se kipu on tietoa siitä ettei tiä, tyihän tuntua syä­na­las­sa sen tähen ettei ossaa ommaa kieltä, tai oon muista syistä joutunu vai­ke­nem­haan omalla kie­lel­hään. Joskus se kipu oon vain väsymystä: sitä ettei enhään jaksaisi kamp­pail­la valtaa vasthaan. Joskus kipu oon ruuh­miil­lis­ta, soon vä­ki­val­lal­la isketty kal­lo­lui­hin ja rys­tys­hiin. Vä­hem­mis­tö­kie­lis­ten koh­taa­mas­ta vä­ki­val­las­ta puhuthaan myös runossa "Oma kieli", jonka löysin joitaki vuosia sitten Ve­si­saa­ren kir­jas­tos­ta teoksesta, jonka nimi oli "Solgunni muistelee - Solgunn forteller". Kirjuutin runon muis­ti­kir­jaa­ni, ko se niin kosketti minua. Laitan siitä otheen tähän, ko piän että soon jaettu kokemus kvää­nit­ten lisäksi monille meän­kie­li­sil­le ja saa­me­lai­sil­le:


Taivas oon suuri

Tätđet loistavat kirk­kaas­ti maailman lapsille

Maailman lapset puhhuuvat ommaa kieltä

- -

Pikku Vili on kai­nu­lai­nen

ja hän puhhuu ommaa kieltä

Nyt hän ei tartte pölätä että saapi sölkhään

ko hän puhhuu ommaa kieltä”


Niin, tartteeko sitä pölätä että saapi sölkhään jos puhhuu ommaa kieltä? Ennen aikhaan soli monille vä­hem­mis­tö­kie­li­sil­le kläpeille toelinen pelko, mutta mie piän että siihen pöl­kää­mis­heen ja kie­lel­hään vai­ke­ne­mis­heen riittää monasti vähempiki. Näkymätön vahinko tehään naurulla, yl­heen­kat­seel­la, oi­kia­kie­li­syyen paih­neel­la, opettajan pu­na­ky­nä­mer­kin­nöil­lä. Kipua, jota ei tun­nis­te­ta kivuksi, oon myös helppo vähätellä: mitä sie tyihää, heitä pois.


Met praa­ta­sim­ma kiehleen ja myös kiphuun liit­ty­vis­tä asjoista ko pe­rus­tim­ma ku­raat­to­ri­työ­ryh­mää tämän vujen Young Arctic Artists - näyttelyä varten. Hun­tee­ra­sim­ma ku­raat­to­ri-kollegani Panu Jo­hans­so­nin kanssa että täällä poh­ja­ses­saas­suu ihmisiä, jokka eivät ole enem­mis­töä mutta ei heitä räknätä al­ku­pö­räis­kan­sak­sik­haan. Päätimä että met halvaamma kuttua tämän vujen näyttelyä suun­nit­te­lem­haan myös kvää­nit­ten edustajia. Ja niin met pyysimmä ja saimma fölhjyyn kvää­niak­ti­vis­ti Katriina Pe­der­se­nin ja kvää­ni­taus­tai­sen ku­va­tai­tei­li­jan Åsne Kummeneje Mellemin. Yhessä met laajimma näyt­te­ly­kut­tun joka oli suunnattu kaikille arktisen aluheen nuorille tai­tei­li­joil­le. Tietenki met ajat­te­lim­ma vasiten nuoria kvää­ni­tai­tei­li­joi­ta, mutta eshiin nousseet ky­sy­myk­set oon kuitenki semmosia että monet muutki saattaat löytää niistä jotaki tuttua. Sillä vä­hem­mis­tö­kie­liä oon muitaki ko ver­baa­li­sia eli kir­juu­tet­tu­ja ja puhuttuja kieliä.Oi­kiast­haan mie piän, että meillä jok­hai­sel­la oon oma yk­si­tyi­nen kielensä, joka jollaki tavalla eroaa jaetusta, vallalla olevasta kielestä.


Näyttelyn aiheeksi valittiin "Kamppailu"; soon tuttua hommaa monille pohjasen ihmisille. Katriina Pedersen ha­vain­nol­lis­ti vä­hem­mis­tö­kie­li­sen kamp­pai­lua näyt­te­ly­kut­tus­sa:


"Ko ihminen oon uhattu, hänelä oon kolme valinttaa: taistela, pajeta eli jäättyyt paikale. Net oon hyvät valinat silloin ko uhka tullee hopusti. Mutta ko uhkatila jatkuu eli emmä saata varjela itteä, siitä tullee probleema. Mie saatan kamppaila minun kielen puolesta, mie saatan pajeta minun kielestä ja mie saatan fryysätä minun kielheen. Kaikki täheliset responsit kielen as­si­mi­laa­ti­hoon. Kunka se kvääniilä ja muila mi­no­ri­tee­tii­la mennee – el­lää­vät­kö kaikki jatkuuvan as­si­mi­la­suu­ni-stressin alla? Mie opetan kväänin kieltä ja kult­tuu­ria mutta minun sisälä oon ushein konflikti just­hiin­sa tämän tähen. Eikö se olis helpompi tyhä heittäät koko homman? Se oon kuitenki kumma kunka ihmiset ruppee puhumhaan kvääni ja olemhaan kvääni silloin ko net just heittää kamp­pai­lun / pavon / fryy­säyk­sen."


Kie­le­li­sen kamp­pai­lun te­ma­tiik­ka oon läsnä myös kvää­ni­taus­tai­sen ru­noi­li­jan M Seppola Si­mon­se­ni­ne­si­kois­kokoel­mas­sa "Nord" (Boksingel 2020). Met käänsimmä Katriina Pe­der­se­nin kanssa muutamia Seppola Si­mon­se­nin rui­han­kie­li­siä runoja kvääniksi Young Arctic Artist -näyt­tel­hyyn, ja tahomma tarjota net myös Kaltion lu­ki­joil­le. Olkaapa hyät!Nuoria arktisia tai­tei­li­joi­ta esit­te­le­vä ryh­mä­näyt­te­ly "Young Arctic Artists 2021" jär­jes­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä galleria Napassa (Kairatie 3) ja kau­pun­ki­ti­las­sa 4. - 28.9.2021. Lo­ka­kuus­sa näyttely siirtyy Norjan kvee­nia­lu­eel­le Alattioon eli Altaan. Kyseessä on Lapin tai­tei­li­ja­seu­ran tuottaman YAA -näyt­te­ly­sar­jan neljäs editio. Li­sä­tie­toa löytyy YAA -näyt­te­ly­sar­jan verk­ko­si­vuil­ta osoit­tees­sa www.youn­garc­ticar­tists.wordpress.com.

Otsakkeen kuva: Santeri Happonen. Ik­ku­na­tar­ras­sa on M Seppola Si­mon­se­nin runon kvee­nin­kie­li­nen käännös. M Seppola Si­mon­se­nin kolme kvee­nin­kie­lel­le kään­net­tyä runoa on luet­ta­vis­sa Kaltion numerosta 5/21.

Yh­teys­tie­dot Contacts

savu[at]korteniemi.eu

Info